• محبوبيت و موفقيت يا رقابت و حسادت HAMBURG| July 12th, 3 PM – 6pm

  $33.00
 • از عشق تا سردى و خيانت Frankfurt | July 5th, 2pm – 5pm

  $33.00
 • راز و رمز موفقيت با يك تجربه هيپنوتيزم جمعى Frankfurt | July 5th, 6pm – 9pm

  $33.00
 • مديريت وقت براى مقابله با اضطراب و استرس و خشم KÖLN | July 6th, 6pm – 9pm

  $33.00
 • زندگى زناشويى، رابطه جنسى KÖLN | July 6th, 2pm – 5pm

  $33.00
 • خشم ، افسرد گى و واضطراب ، مثلث نكبت BRUXELLES| July 8th, 11 am – 2pm

  $33.00
 • از وابستگى تا استقلال و همبستگى با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی BRUXELLES| July 8th, 3 pm – 6pm

  $33.00
 • Dr Holakouee Conference Arizona | June 3rd, 6pm – 9pm

  $40.00
 • Dr Holakouee Conference Arizona | June 4th, 2pm – 5pm

  $40.00
 • Dr Holakouee Conference Arizona | June 4th, 6pm – 9pm

  $40.00
 • Dr Holakouee Conference Arizona | June 3rd, 2pm – 5pm

  $40.00
 • Dr Holakouee Conference Orange County June 25th

  $40.00